Retourbeleid

Kan ik mijn bestelling terugzenden of ruilen?

Indien u niet overtuigd bent van uw aankoop bij Bodyskin, kunt u de ongeopende producten zonder reden terugsturen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Let op: omwille van hygiëne- en veiligheidsredenen kunnen wij geen geopende verpakkingen waarvan de zegel verbroken is, terugnemen.

Wat is het retouradres van Bodyskin?

Indien uw bestelling in aanmerking komt voor retourzending, dan ontvangt u per e-mail het retouradres.

Retourkosten worden niet terugbetaald. Wij betalen alleen de initiële verzendkosten terug tegen standaardtarief, zoals vermeld op onze website.

Herroepingsrecht

De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant BODYSKIN via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door BODYSKIN geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat BODYSKIN op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van BODYSKIN terug. BODYSKIN betaalt de klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. BODYSKIN mag wachten met de terugbetaling tot BODYSKIN de producten heeft terug gekregen of de klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan BODYSKIN heeft meegedeeld, aan BODYSKIN de producten terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de klant, incl. de eventuele douanekosten ingeval de retourzending gebeurt vanuit Zwitserland of een andere niet-EU lidstaat, dewelke zullen worden afgehouden van de gelden die BODYSKIN dient terug te storten, tenzij anders overeengekomen. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

De terugbetaling van de leveringskosten door BODYSKIN verloopt steeds pro rata. (Bijvoorbeeld: Klant koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient BODYSKIN de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer BODYSKIN echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal bij een gedeeltelijke herroeping BODYSKIN niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.

Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zonder dat de klant evenwel het recht heeft om de “seal” te verwijderen, zodoende BODYSKIN ook na herroeping het goed nog kan doorverkopen aan een derde (zie instructies visueel). In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping.