Legal disclaimer

Algemeen

Welkom op de website van BODYSKIN https://www.bodyskin.care (hierna aangeduid als “Website”). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken (hierna aangeduid als het “Document”) en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u hinder ondervindt bij het lezen ervan, vraagt BODYSKIN u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen die schriftelijk overeengekomen zijn tussen BODYSKIN en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Dit Document was laatst gewijzigd op 16/09/2015.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Aansprakelijkheden

BODYSKIN levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal BODYSKIN proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt BODYSKIN u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan dit Document).

BODYSKIN spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. BODYSKIN kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan BODYSKIN u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

BODYSKIN is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze Website is uitgesloten tot 500 EUR, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.

BODYSKIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door BODYSKIN te verbeteren.

Echter, niets in dit Document sluit BODYSKIN haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover BODYSKIN geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. BODYSKIN kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van BODYSKIN en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BODYSKIN.

De naam en het logo van BODYSKIN en de producten en diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht.

Bescherming van de persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens afkomstig van de bezoeker die deze Website bezoekt, zullen uitsluitend worden gebruikt om de technische functionaliteit te verbeteren. De gegevens die u ingeeft op de Website zijn vertrouwelijk. BODYSKIN zal optreden als verantwoordelijke van deze gegevens in overeenstemming met de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens dd. 8/12/1992.

Toepasselijk recht en rechtbank

Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar BODYSKIN haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Divers

Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve BODYSKIN dan te contacteren op:
BODYSKIN LLC
Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 26th Floor
10174, New York, NY
USA