Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Alle commerciële transacties gesloten tussen “BODYSKIN LLC”, waarvan de zetel gevestigd is te New York, 405 Lexington Avenue, USA (hierna “BODYSKIN”) en de klant met woonplaats/maatschappelijke zetel in de Europese Unie, Zwitserland of een andere niet-EU lidstaat, zoals gesloten via de webshop https://www.bodyskin.care, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. BODYSKIN is een detailhandel gespecialiseerd in cosmetica en toebehoren (hierna de “producten”) en houdt eraan middels haar webshop aan consumenten en professionele klanten te verkopen.

Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van BODYSKIN en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen BODYSKIN en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

Het feit dat BODYSKIN nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover BODYSKIN krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert BODYSKIN niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

BODYSKIN houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Offerte

Catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders, publicitaire aankondigingen zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten. Offertes van BODYSKIN zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die producten die er uitdrukkelijk in vermeld worden.

Totstandkoming online aankoop

De aankoop komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van BODYSKIN, zelfs wanneer deze door de klant wordt ontvangen in het “spam”-postvak van zijn emailaccount. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door BODYSKIN na een correcte betaling van de bestelling door de klant. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen o.a. m.b.t. de gekochte producten of uitvoeringstermijnen.

Voor zover het herroepingsrecht niet van toepassing is, behoudt BODYSKIN zich het recht voor om bij annulatie van een bestelling of aankoop, zelfs gedeeltelijk, aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van BODYSKIN op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.

BODYSKIN houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de consument-klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan BODYSKIN weigeren uit te voeren.

In het geval BODYSKIN zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de aankoop/bestelling, zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van producten, zal BODYSKIN hiervan de klant binnen de 7 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst op de hoogte brengen Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van BODYSKIN.

BODYSKIN houdt zich het recht voor om een aankoop/bestelling te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de klant ingegeven in het systeem van de webshop of wanneer BODYSKIN vermoedt dat de klant een product van BODYSKIN aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden. In dat geval kan BODYSKIN schadevergoeding eisen voor de schade die zij hierdoor heeft opgelopen. In ieder geval zal BODYSKIN in eerste instantie de klant aanspreken met het oog op het verkrijgen van meer informatie.

Herroepingsrecht

De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door deklant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant BODYSKIN via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal BODYSKIN de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per email) een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door BODYSKIN geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat BODYSKIN op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van BODYSKIN terug. BODYSKIN betaalt de klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. BODYSKIN mag wachten met de terugbetaling tot BODYSKIN de producten heeft terug gekregen of de klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan BODYSKIN heeft meegedeeld, aan BODYSKIN de producten terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de klant, incl. de eventuele douanekosten ingeval de retourzending gebeurt vanuit Zwitserland of een andere niet-EU lidstaat, dewelke zullen worden afgehouden van de gelden die BODYSKIN dient terug te storten, tenzij anders overeengekomen. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

De terugbetaling van de leveringskosten door BODYSKIN verloopt steeds pro rata. (Bijvoorbeeld: Klant koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient BODYSKIN de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer BODYSKIN echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal bij een gedeeltelijke herroeping BODYSKIN niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.

Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zonder dat de klant evenwel het recht heeft om de “seal” te verwijderen, zodoende BODYSKIN ook na herroeping het goed nog kan doorverkopen aan een derde (zie instructies visueel). In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping.

Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in de munt welke van toepassing is in het land van levering, en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele kosten voor levering zullen steeds gescheiden worden vermeld.

De producten worden steeds verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de webshop op het ogenblik van de online aankoop.

Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/ingrediënten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is BODYSKIN in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

Levering

Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van BODYSKIN, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van BODYSKIN.

Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen. BODYSKIN is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant en/of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn door BODYSKIN ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. BODYSKIN behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling.

De producten worden geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms® 2010) op het door de klant opgegeven leveringsadres, dan wel op het door de klant verkozen afhaalpunt. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het ogenblik van de effectieve levering. Bij afwezigheid van de klant bij levering op het door aangeduide leveringsadres, wordt door de transportdienst een bericht achter gelaten op het leveringsadres met de mededeling dat de klant de bestelling kan ophalen in het op het bericht vermelde postkantoor.

Indien de klant bij de levering de bestelling weigert of wanneer deze niet binnen de termijn, zoals vermeld op het bericht, wordt afgehaald in het postkantoor, zal de bestelling terug gezonden worden naar de maatschappelijke zetel van BODYSKIN. De kosten van terugzending alsook de hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot douanekosten, belastingen, BTW, bewaarkosten) zijn voor rekening van de klant.

Betaling

Bestellingen via de webshop kunnen louter door de klant online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van BODYSKIN.

Voor de verwerking van deze online transacties doet BODYSKIN een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. BODYSKIN heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Elektronische facturatie

Door het bestellen van een product, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door BODYSKIN, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

De consument-klant aanvaardt dat BODYSKIN de volledige prijs vermeldt in de orderbevestiging en de pakbon - die vergezeld gaat bij de eigenlijke levering van het product - geen melding maakt van de prijs. In het geval een consument-klant toch in bezit wil worden gesteld van een factuur, dient hij BODYSKIN hiervan voorafgaand en schriftelijk op de hoogte te stellen zodoende BODYSKIN hierin kan voorzien.

Zichtbare/verborgen gebreken en klachten

De klant moet direct bij de levering van het product een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan BODYSKIN over te maken.

Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de producten (leveringsbon). Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maand na de ontdekking ervan door de klant aan BODYSKIN te worden meegedeeld via het contactformulier op de website, per fax, post of per e-mail.

Voor professionele klanten dienen verborgen gebreken binnen de een (1) maand vanaf datum van levering van de producten (pakbon), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan BODYSKIN te worden meegedeeld, via het contactformulier op de website, per fax, post of per e-mail.

Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de producten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct bewaard heeft.

Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van het product.

De klant mag in geen geval de producten terugsturen aan BODYSKIN op grond van dit artikel zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. BODYSKIN behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. BODYSKIN is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde producten, tot wanneer deze door BODYSKIN in haar magazijnen werden aanvaard.

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de producten of schade veroorzaakt door overmacht.

Geen aanspraak op vrijwaring door BODYSKIN voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen.

In geen geval mag een klacht van de klant gegrond zijn op het al dan niet behalen van een werking van de producten van BODYSKIN .

De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

De waarborgen die BODYSKIN aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van BODYSKIN beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende producten, met creditering aan de klant.

Het protest van een factuur door de klant te gebeuren op schriftelijke wijze en binnen de 7 dagen na factuurdatum.

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van de vrijwaring door BODYSKIN volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van BODYSKIN beperkt tot de factuurwaarde (excl. BTW) van de door BODYSKIN geleverde producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

BODYSKIN is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).

BODYSKIN is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Het bestemmen van producten door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. BODYSKIN kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

In geen geval is BODYSKIN aansprakelijk voor de gevolgen van een gebruik van het product dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing die samen met het product geleverd wordt noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten en/of geneesmiddelen. Bijgevolg dient de klant de producten steeds te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en indien van toepassing voorzorgsmaatregelen te nemen die eventueel kunnen voortvloeien uit de betreffende beschikbare wetenschappelijke informatie vermeld op het product.

De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het product en meer bepaald wat betreft de samenstelling/ingrediënten, toegelaten hoeveelheid, combinatie met andere producten/geneesmiddelen, of eventueel ontvangen doktersadvies, en dient hiertoe zelf het initiatief tot voorafgaandelijke controle te nemen zonder dat BODYSKIN hiertoe enige verantwoordelijkheid draagt. Bovendien is de klant ook volledig zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij allergisch is aan enig ingrediënt/bestanddeel waaruit de producten van BODYSKIN zijn opgebouwd.

De werking van het product is mede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situatie van de klant afgestemde gebruik. De werking van het product wordt door BODYSKIN aan een klant van wie zij de persoonlijke feiten en omstandigheden niet kent, niet gegarandeerd.

Promoties

Promotionele toegiften door BODYSKIN, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

Ingeval de consument-klant gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotieactie, houdt BODYSKIN zich het recht om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. Klant herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal product B voor de volle prijs betaald moeten worden. BODYSKIN moet in dat geval de gelden maar terugstorten, conform artikel 4, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moest worden.

Overmacht/hardship

Indien BODYSKIN, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand,staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij BODYSKIN, hetzij bij één van haar leveranciers. In het geval van hardship, houdt BODYSKIN eraan om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen. In het geval tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt, houdt BODYSKIN zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de hardship.

Compensatie

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen BODYSKIN en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen BODYSKIN en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

Intellectuele rechten

BODYSKIN garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar productenassortiment. Evenwel behoudt BODYSKIN alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte productomschrijving, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en producten, zodoende de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BODYSKIN mag overgaan tot het kopiëren of gebruik van onder meer de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

Persoonsgegevens

De klant geeft aan BODYSKIN de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. BODYSKIN handelt hierbij in overeenstemming met de Europese wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door BODYSKIN aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen BODYSKIN en de klant.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van BODYSKIN meer wenst te ontvangen, dient de klant BODYSKIN hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.

Beeldmateriaal

De klant geeft aan BODYSKIN de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van BODYSKIN, publicatie in folders, etc.

Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar BODYSKIN haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij BODYSKIN hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met BODYSKIN. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Engels. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.